Klauzula informacyjna dla procesów rekrutacyjnych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ElectroMobility Poland S.A., z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa. W sprawie ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować po adresem e-mail:
daneosobowe@emobilitypoland.pl.


Cel i podstawy przetwarzania


  • Na podstawie art. 6 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, w zakresie: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Oznacza to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku – dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne dane, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.
  • ElectroMobility Poland S.A. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa ElectroMobility Poland S.A. zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych, i zostaną one usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty z którymi ElectroMobility Poland S.A. współpracuje w zakresie rekrutacji.
Zasady postepowania rekrutacyjnego zostaną przesłane do Państwa w momencie, gdy zostaną Państwo wybrani do toczącego się procesu rekrutacyjnego.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców spółki ElectroMobility Poland S.A. przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez ElectroMobility Poland S.A. sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Okres przechowywania danych

  • W przypadku, gdy kandydat wyrazi dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach udziału w przyszłych rekrutacjach, dane kandydata będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia dodatkowej zgody.
  • W przypadku, gdy kandydat nie wyrazi dodatkowej zgody jego dane będą przetwarzane przez ElectroMobility Poland S.A. do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które kandydat aplikował.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących danych osobowych.