Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@emobilitypoland.pl
Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska, numeru NIP, służbowego adresu email i numeru telefonu przetwarzamy  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) w celu  podjęcia działań zmierzających do podjęcia współpracy. Zgoda, której Pan/Pani udzieliła może zostać cofnięta w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz ElectroMobility Poland S.A. w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE np. PGE Systemy S.A., oraz innym partnerom Administratora np. firmom audytorskim, bankom lub kancelariom prawnym Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

W związku z przetwarzaniem danych przez ElectroMobility Poland S.A. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych, 
  • uzyskania kopii swoich danych, 
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych przez ElectroMobility Poland S.A. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.